ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવેલું કિંમતી ઉપહાર.

સ્મિત એ ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવેલી એક અમૂલ્ય ભેટ છે. તેથી તમારા ચહેરા પર સ્મિત લાવવું ક્યારેય ભૂલશો નહીં. હંમેશા હસતા રહો.