માનસિક તાણ.

મનુષ્ય જ્યારે માનસિક રીતે વધુ તણાવપૂર્ણ બનાવે છે તે સમયે તેમના શરીરને પણ માઠી અસર થાય છે. તે તણાવ માનવીઓની શક્તિને પણ સંપૂર્ણપણે તકલીફ આપે છે.

By Covering all the topics Ak's blog.

Even like to work for the society & yes I am even a social worker by profession with being a writer too.