સંતોષ એકમાત્ર.

સંતોષ એ જીવનમાં એકમાત્ર લાગણી છે જે જીવનના અંત સુધી અપૂર્ણ જ રહે છે અને ક્યારેય પૂર્ણ નથી થતી