સંઘર્ષ એ પ્રેમનો એક ભાગ છે.

સંઘર્ષ એ પ્રેમનો એક ભાગ છે. પ્રેમના માર્ગમાં વિવિધ અવરોધોને પસાર કર્યા વિના, આપણે આપણા પ્રેમીને કાયમી પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. પ્રેમના માર્ગમાં સંઘર્ષનો સામનો કરી અને સફળતા પ્રાપ્ત કરવી એ આપણા પ્રેમને સફળ બનાવવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે.

Own Company.

I am better being alone in many Drastic or Unusual Situations. Yes I am the Fan of Myself. I enjoy my Own Company Always. It’s better being with myselves rather than getting in to a Trouble after Inviting the Company of Others in some situations. Own Company creates Best Harmony with ourselves & it’s the Best Choice always.

Struggle in Love.

Struggle is a part of Love. Without passing out various Hurdles in the Path of Love, we can’t stay forever with our Beloved. To make our Love successful we have to surely passout through the Struggle. We can’t skip the Struggle. Because in the Path of Love Facing the Struggle & achieving the Success is only the One way to make our Love Successful.

બોલાયેલા શબ્દો.

બોલાયેલા શબ્દો ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાય છે જો તે શબ્દો આપણને સાચી રીતે સમજાયા હોય તેમજ આપણે તેને તેના સાચા સ્વરૂપમાં માન્યતા આપી હોય તો.

वोह लाजवाब दिन।

बचपन के वोह दिन भी क्या सुनहरे हवा करते थे जैसे कि,

चाहे कुछ भी हो जाए,

में तुम्हारे साथ नहीं बोलूंगी,

चाहे कुछ भी हो जाए,

में तुम्हारे साथ जरूर बोलूंगी।

चाहे कुछ भी हो जाए,

मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना,

मगर मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही खेलना हैं।

चाहे कुछ भी हो जाए,

मेरे खिलौने तुम्हारे साथ में नहीं बाटूंगी,

और चाहे कुछ भी हो जाए,

में तुम्हारे खिलौनों के साथ जरूर खेलूंगी।

चाहे कुछ भी हो जाए,

मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना,

और चाहे कुछ भी हो जाए,

में तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी।

ऐसा कहके और ऐसा एक दूसरो के साथ करके पूरा दिन परेशान करने का मज़ा ही कुछ ओर था उस सुंदर बचपन का।

काश वोह प्यारे दिन जी पाए फिर एक बार,

क्योंकि बहुत याद आते हैं वोह लाजवाब दिन फरसे मुझे।

Due to God’s Grace.

If we do each & hobbies with complete trust on ourselves & keeping Trust & Faith in God. Than we can easily Fulfil & we can also live each moments with Happiness of our favourite Hobbies throughout our Entire Life. And we can also pass out our whole Life with an Ease & Joy just because of the God’s Grace. Never lose Faith on God & always keep praying Him. Because without God’s Grace our Life is Void.