શાયરી.

તમારે શું કરવું કે શું ના કરવું એ સમજાવવા નથી આવી હું. આ પરિસ્થિતિમાં મારો શું નિર્ણય છે ફક્ત એ જ કહેવા આવી છું હું.

ત્રણ કાર્યો.

અન્યોને સલાહ આપતી રહેવી, સમજાવે રાખવું અને કંઇપણ થાય તો સંભળાવે રાખવું બસ આ ત્રણ કાર્યો જ વ્યક્તિઓને સોથી શ્રેષ્ઠ રીતે આવળે છે.

Respect for Eachother in Love.

Respect is a base in Love. Me & You Loving eachother & become Beloved today, is just because we firstly Respect eachother alot & whole Heartedly. Respect is important Ingredient of Love. Without Respect Love is just a Vaccual. Love has no Identity without Respect. Our love blossoms just because we Respect eachother alot.

If there is Respect in Love, Love itselves Pops up with Proud in the Public. Respect for eachother is the True Taste of Love. Respect in Love makes the Bonding of the Beloveds more Stronger. Respect for eachother gives the two individuals a single identity. And a strong Bond untill the End Breathe of their Lives. Respect is a biggest reason to hold on tight grip upon eachother’s Love & never give upon eachother at Any Cost. Respect in Love gives eachother a reason to stay together always. Respect in Love gives harsh situations a mode of Ease. Respect in Love makes beloved reach towards a Desired Destination. Respect in Love increases the Level of Devotionality for eachother.